Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 1-2 - Căn Hộ Sài Gòn Mia

Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 1-2 - Căn Hộ Sài Gòn Mia

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN TRỆT THƯƠNG MẠI SAIGON MIA (Shophouse Saigon Mia)

Mặt bằng tổng thể Shophouse Saigon Mia tầng 1

Mặt bằng tổng thể Shophouse Saigon Mia tầng 1

Mặt bằng tổng thể Shophouse Saigon Mia tầng 2

Mặt bằng tổng thể Shophouse Saigon Mia tầng 2

Danh sách Shophouse Dài Gòn Mia

Danh sách Shophouse Dài Gòn Mia

II-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN TRỆT THƯƠNG MẠI SAIGON MIA (Shophouse Saigon Mia)

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-01

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-01

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-02

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-02

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-03

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-03

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-04

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-04

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-05

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-05

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-06

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-06

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-07

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-07

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-08

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-08

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-09

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-09

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-10

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-10

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-11

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-11

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-12

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-12

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-12A

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-12A

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-14

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-14

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-15

Chi tiết thiết kế căn trệt thương mại-shophouse Saigon Mia mã căn SH-15

Call Now Button